Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-04-21 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 Per a la instal·lació d'antenes de radioaficionats és obligatori tenir una assegurança que cobreixi:
A.-La responsabilitat civil del titular.
B.-Els desperfectes del material emprat.
C.-Els accidents de l'instal·lador.
D.-Les possibles pèrdues de radiofreqüència.

032 L'abreviatura XXX, quan és transmesa tres vegades consecutives, constitueix el senyal de:
A.-Urgència.
B.-Catàstrofe natural.
C.-Seguretat.
D.-Socors.

033 Si una estació té l'indicatiu de crida EF6ABC:
A.-Pertany a un radioaficionat de la província de Cantàbria.
B.-Se li ha adjudicat al diari de tirada nacional "ABC", d'allà el sufix.
C.-És concedit per a ús temporal per un esdeveniment no especialment significat.
D.-És de naturalesa indefinida.

034 Una de les següents bandes que se citen a continuació necessita autorització especial d'ús:
A.-47,00-47,20 GHz.
B.-10,00-10,5 GHz.
C.-14.000-14.250 kHz.
D.-50,000-51,000 MHz.

035 La tipificació de les infraccions en què pot incórrer un radioaficionat és establerta per:
A.-La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
B.-La Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
C.-El Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per aficionats, Ordre ITC/1791/2006, de 5 de juny.
D.-La Resolució de 20 de setembre de 2006, de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació, per la qual es dicten Instruccions per al desenvolupament i aplicació del Reglament de ús del domini públic radioelèctric per aficionats.

036 En la nomenclatura de les bandes de freqüència, la banda SHF correspon a les freqüències compreses entre:
A.-3 i 30 MHz.
B.-300 i 3.000 kHz.
C.-3 i 30 GHz.
D.-300 i 3.000 MHz.

037 El senyal QRT té el significat de:
A.-La vostra freqüència varia.
B.-Deixeu de transmetre.
C.-Feu el favor de no interferir.
D.-Feu acusament de recepció.

038 Què és la llicència CEPT?
A.-Aquella que permet temporalment la seva utilització a tots els països acollits a la Recomanació T/R 61-01.
B.-La que permet transmetre a qualsevol país d'Europa.
C.-La que només permet la transmissió en bandes VHF/UHF.
D.-Aquella que permet la seva utilització a nivell internacional.

039 Com a norma general, la potència màxima de sortida dels transmissors de les estacions desateses a les bandes de VHF Y UHF, quan estiguin instal·lades fora del casc urbà, serà:
A.-Igual que la permesa a la banda de HF.
B.-25 W.
C.-Igual que la permesa a les instal·lades en l'interior del casc urbà.
D.-35 W.

040 En relació amb la instal·lació en l'exterior d'un immoble d'una antena d'estació d'aficionat, el punt o element de fixació de les traves a l'obra civil de l'immoble, repartint els esforços mecànics, es coneix amb el nom de:
A.-Pal.
B.-Suport.
C.-Pla de passada.
D.-Ancoratge.

041 Quina de les següents alternatives és correcta?
A.-L'autorització especial de l'ús de l'espectre radioelèctric per radioaficionats serà nominativa.
B.-Una autorització de radioaficionat no té per què portar associat un distintiu de crida.
C.-No es necessita una autorització administrativa per a la utilització d'un distintiu de crida temporal.
D.-Una estació portable d'aficionat és alhora estació mòbil.

042 Tota telecomunicació transmesa per mitjà d'ones radioelèctriques rep el nom de:
A.-Espectre radioelèctric.
B.-Camp elèctric.
C.-Radioafició.
D.-Radiocomunicació.

043 D'acord amb l'article 25 del Reglament de Radiocomunicacions de l'UIT:
A.-Les transmissions entre estacions d'aficionat de diferents països no s'hauran de codificar per ocultar el seu significat.
B.-Sempre estaran permeses les comunicacions per ràdio entre radioaficionats de diferents països.
C.-Les comunicacions per ràdio entre radioaficionats de diferents països s'utilitzaran únicament en casos d'emergència o desastre.
D.-La potència màxima de les estacions d'aficionat serà fixada per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

044 En l'alfabet fonètic internacional la lletra N es codifica com a:
A.-Never.
B.-Name.
C.-Nice.
D.-November.

045 Els districtes dels indicatius de crida són:
A.-9 (nou).
B.-Il·limitats.
C.-Tots els que se sol·licitin.
D.-S'ha suprimit els districtes.

046 Quina abreviatura del codi Q indica quina és la ubicació o situació?
A.-QTH.
B.-QRS.
C.-QTW.
D.-QTR.

047 El "districte", que compon el distintiu de crida d'un radioaficionat:
A.-És la xifra coincident amb el Districte Postal de residència del titular.
B.-Són les dues últimes xifres del DNI de l'autorització.
C.-És la xifra coincident amb el número de districte de residència del titular, d'acord amb la divisió geogràfica que s'especifica al Reglament d'Aficionats en vigor.
D.-És la xifra 0 d'ús exclusiu per a distintius temporals.

048 El radioaficionat està obligat a comunicar, fefaentment, la seva intenció de continuar utilitzant el domini públic radioelèctric cada:
A.-Dos anys.
B.-Cinc anys.
C.-Set anys.
D.-Deu anys.

049 L'emissió d'una o varies freqüències situada immediatament fora de l'amplada de banda necessària, com a resultat del procés de modulació, s'anomena emissió:
A.-Essencial
B.-Fora de banda.
C.-Harmònica.
D.-En dúplex.

050 Els sufixos de dues lletres podran ser assignats:
A.-Mai.
B.-Sempre que comencin per la lletra Q.
C.-Únicament a una agrupació de radioaficionats.
D.-A qualsevol radioaficionat que acrediti cinc anys de pràctiques en la radioafició internacional.

051 La crida de socors en radiotelefonia es compon de:
A.-La paraula "help", seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui l'estació mòbil en perill.
B.-La paraula "mayday", seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estació mòbil en perill.
C.-La paraula "help" (tres vegades), seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estació mòbil en perill (tres vegades).
D.-La paraula "mayday" (tres vegades), seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estació mòbil en perill (tres vegades).

052 A quina de les següents localitats pertany el distintiu de crida EA3RPH?
A.-Linares (Jaén).
B.-Barberà del Vallès (Barcelona)
C.-Avilès (Astúries).
D.-Ceuta.

053 El termini del que disposa l'Administració per resoldre una sol·licitud d'autorització de radioaficionat serà de:
A.-Sis setmanes.
B.-Un mes.
C.-Tres mesos.
D.-Quinze dies.

054 Els estrangers que acreditin la condició de residents a Espanya podran ser titulars d'autoritzacions de radioaficionat espanyoles en els següents casos, indiqui l'alternativa incorrecta:
A.-Quan siguin titulars d'un diploma d'operador.
B.-Quan siguin titulars d'un certificat HAREC expedit per qualsevol país que hagi aplicat la Recomanació CEPT T/R 61-02.
C.-Quan existeixi Acord o Conveni de reciprocitat en la matèria amb el país d'origen del radioaficionat.
D.-Sempre que el país d'origen del radioaficionat apliqui la Recomanació T/R 5000.

055 La identificació d'emissions d'una estació mòbil marítima s'efectuarà afegint al seu distintiu de crida l'expressió:
A.-/MOMA
B.-/M
C.-/MA
D.-/MM

056 En el cas que un radioaficionat canviï de domicili que impliqui canvi de districte, què passaria amb el seu distintiu?
A.-Hauria de tornar a examinar-se de nou.
B.-No passaria res, els distintius són únics i inamovibles.
C.-L'interessat podrà sol·licitar mantenir el seu sufix, si aquest estigués disponible. Cas contrari li serà assignat un nou sufix seguint l'ordre establert.
D.-Se li autoritzaria un temporal de període il·limitat.

057 El codi RST s'utilitza per a:
A.-Identificar el país des del qual s'emet.
B.-Informar sobre el tipus d'equip que s'està utilitzant.
C.-Accedir a una radiobalisa.
D.-Informar sobre la intensitat del senyal rebut.

058 La reglamentació vigent permet el funcionament de radiobalises a les bandes:
A.-87,5-107 MHz sense limitació de potència.
B.-26,960-27,410 MHz.
C.-144-146 MHz.
D.-87,5-108 MHz amb potència màxima de 10 mW.

059 En l'alfabet fonètic internacional les lletres S i L es corresponen amb les paraules:
A.-Serra, Lemon.
B.-Serra, Lluna.
C.-Sol, Lima.
D.-Serra, Lima.

060 Els distintius de crida es podran reassignar:
A.-En cas de mort del titular, a familiars en primer grau.
B.-Només si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A Radio Clubs o a Associacions amb caràcter experimental.
D.-Per períodes, fins un màxim de 20 dies a l'any.

eQSL banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Federación Digital EA
Indicativos: EA3RKF
Sede: Sabadell (Barcelona)
Contacto: fediea@fediea.org
Teléfono: 902945699
Fundación: 1992
Cuota: 30 €/año por asociación
Hitos: Servicio QSL, Canal TV, asociación miembro de FEDI-EA Seguro de Antenas, EANET, DIGICLUB, SYSEA, ...

La foto d'arxiu

F6FBB en SYSEA'92
F6FBB dando su charla sobre packet radio en el Congreso SYSEA'92.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)