Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2020-10-31 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 Per a la instal·lació d'antenes de radioaficionats és obligatori tenir una assegurança que cobreixi:
A.-La responsabilitat civil del titular.
B.-Els desperfectes del material emprat.
C.-Els accidents de l'instal·lador.
D.-Les possibles pèrdues de radiofreqüència.

032 L'abreviatura XXX, quan és transmesa tres vegades consecutives, constitueix el senyal de:
A.-Urgència.
B.-Catàstrofe natural.
C.-Seguretat.
D.-Socors.

033 Si una estació té l'indicatiu de crida EF6ABC:
A.-Pertany a un radioaficionat de la província de Cantàbria.
B.-Se li ha adjudicat al diari de tirada nacional "ABC", d'allà el sufix.
C.-És concedit per a ús temporal per un esdeveniment no especialment significat.
D.-És de naturalesa indefinida.

034 Una de les següents bandes que se citen a continuació necessita autorització especial d'ús:
A.-47,00-47,20 GHz.
B.-10,00-10,5 GHz.
C.-14.000-14.250 kHz.
D.-50,000-51,000 MHz.

035 La tipificació de les infraccions en què pot incórrer un radioaficionat és establerta per:
A.-La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
B.-La Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
C.-El Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per aficionats, Ordre ITC/1791/2006, de 5 de juny.
D.-La Resolució de 20 de setembre de 2006, de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació, per la qual es dicten Instruccions per al desenvolupament i aplicació del Reglament de ús del domini públic radioelèctric per aficionats.

036 En la nomenclatura de les bandes de freqüència, la banda SHF correspon a les freqüències compreses entre:
A.-3 i 30 MHz.
B.-300 i 3.000 kHz.
C.-3 i 30 GHz.
D.-300 i 3.000 MHz.

037 El senyal QRT té el significat de:
A.-La vostra freqüència varia.
B.-Deixeu de transmetre.
C.-Feu el favor de no interferir.
D.-Feu acusament de recepció.

038 Què és la llicència CEPT?
A.-Aquella que permet temporalment la seva utilització a tots els països acollits a la Recomanació T/R 61-01.
B.-La que permet transmetre a qualsevol país d'Europa.
C.-La que només permet la transmissió en bandes VHF/UHF.
D.-Aquella que permet la seva utilització a nivell internacional.

039 Com a norma general, la potència màxima de sortida dels transmissors de les estacions desateses a les bandes de VHF Y UHF, quan estiguin instal·lades fora del casc urbà, serà:
A.-Igual que la permesa a la banda de HF.
B.-25 W.
C.-Igual que la permesa a les instal·lades en l'interior del casc urbà.
D.-35 W.

040 En relació amb la instal·lació en l'exterior d'un immoble d'una antena d'estació d'aficionat, el punt o element de fixació de les traves a l'obra civil de l'immoble, repartint els esforços mecànics, es coneix amb el nom de:
A.-Pal.
B.-Suport.
C.-Pla de passada.
D.-Ancoratge.

041 Quina de les següents alternatives és correcta?
A.-L'autorització especial de l'ús de l'espectre radioelèctric per radioaficionats serà nominativa.
B.-Una autorització de radioaficionat no té per què portar associat un distintiu de crida.
C.-No es necessita una autorització administrativa per a la utilització d'un distintiu de crida temporal.
D.-Una estació portable d'aficionat és alhora estació mòbil.

042 Tota telecomunicació transmesa per mitjà d'ones radioelèctriques rep el nom de:
A.-Espectre radioelèctric.
B.-Camp elèctric.
C.-Radioafició.
D.-Radiocomunicació.

043 D'acord amb l'article 25 del Reglament de Radiocomunicacions de l'UIT:
A.-Les transmissions entre estacions d'aficionat de diferents països no s'hauran de codificar per ocultar el seu significat.
B.-Sempre estaran permeses les comunicacions per ràdio entre radioaficionats de diferents països.
C.-Les comunicacions per ràdio entre radioaficionats de diferents països s'utilitzaran únicament en casos d'emergència o desastre.
D.-La potència màxima de les estacions d'aficionat serà fixada per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

044 En l'alfabet fonètic internacional la lletra N es codifica com a:
A.-Never.
B.-Name.
C.-Nice.
D.-November.

045 Els districtes dels indicatius de crida són:
A.-9 (nou).
B.-Il·limitats.
C.-Tots els que se sol·licitin.
D.-S'ha suprimit els districtes.

046 Quina abreviatura del codi Q indica quina és la ubicació o situació?
A.-QTH.
B.-QRS.
C.-QTW.
D.-QTR.

047 El "districte", que compon el distintiu de crida d'un radioaficionat:
A.-És la xifra coincident amb el Districte Postal de residència del titular.
B.-Són les dues últimes xifres del DNI de l'autorització.
C.-És la xifra coincident amb el número de districte de residència del titular, d'acord amb la divisió geogràfica que s'especifica al Reglament d'Aficionats en vigor.
D.-És la xifra 0 d'ús exclusiu per a distintius temporals.

048 El radioaficionat està obligat a comunicar, fefaentment, la seva intenció de continuar utilitzant el domini públic radioelèctric cada:
A.-Dos anys.
B.-Cinc anys.
C.-Set anys.
D.-Deu anys.

049 L'emissió d'una o varies freqüències situada immediatament fora de l'amplada de banda necessària, com a resultat del procés de modulació, s'anomena emissió:
A.-Essencial
B.-Fora de banda.
C.-Harmònica.
D.-En dúplex.

050 Els sufixos de dues lletres podran ser assignats:
A.-Mai.
B.-Sempre que comencin per la lletra Q.
C.-Únicament a una agrupació de radioaficionats.
D.-A qualsevol radioaficionat que acrediti cinc anys de pràctiques en la radioafició internacional.

051 La crida de socors en radiotelefonia es compon de:
A.-La paraula "help", seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui l'estació mòbil en perill.
B.-La paraula "mayday", seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estació mòbil en perill.
C.-La paraula "help" (tres vegades), seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estació mòbil en perill (tres vegades).
D.-La paraula "mayday" (tres vegades), seguida de la paraula "aquí" o "de" i a continuació el distintiu de crida o un altre senyal que identifiqui a la estació mòbil en perill (tres vegades).

052 A quina de les següents localitats pertany el distintiu de crida EA3RPH?
A.-Linares (Jaén).
B.-Barberà del Vallès (Barcelona)
C.-Avilès (Astúries).
D.-Ceuta.

053 El termini del que disposa l'Administració per resoldre una sol·licitud d'autorització de radioaficionat serà de:
A.-Sis setmanes.
B.-Un mes.
C.-Tres mesos.
D.-Quinze dies.

054 Els estrangers que acreditin la condició de residents a Espanya podran ser titulars d'autoritzacions de radioaficionat espanyoles en els següents casos, indiqui l'alternativa incorrecta:
A.-Quan siguin titulars d'un diploma d'operador.
B.-Quan siguin titulars d'un certificat HAREC expedit per qualsevol país que hagi aplicat la Recomanació CEPT T/R 61-02.
C.-Quan existeixi Acord o Conveni de reciprocitat en la matèria amb el país d'origen del radioaficionat.
D.-Sempre que el país d'origen del radioaficionat apliqui la Recomanació T/R 5000.

055 La identificació d'emissions d'una estació mòbil marítima s'efectuarà afegint al seu distintiu de crida l'expressió:
A.-/MOMA
B.-/M
C.-/MA
D.-/MM

056 En el cas que un radioaficionat canviï de domicili que impliqui canvi de districte, què passaria amb el seu distintiu?
A.-Hauria de tornar a examinar-se de nou.
B.-No passaria res, els distintius són únics i inamovibles.
C.-L'interessat podrà sol·licitar mantenir el seu sufix, si aquest estigués disponible. Cas contrari li serà assignat un nou sufix seguint l'ordre establert.
D.-Se li autoritzaria un temporal de període il·limitat.

057 El codi RST s'utilitza per a:
A.-Identificar el país des del qual s'emet.
B.-Informar sobre el tipus d'equip que s'està utilitzant.
C.-Accedir a una radiobalisa.
D.-Informar sobre la intensitat del senyal rebut.

058 La reglamentació vigent permet el funcionament de radiobalises a les bandes:
A.-87,5-107 MHz sense limitació de potència.
B.-26,960-27,410 MHz.
C.-144-146 MHz.
D.-87,5-108 MHz amb potència màxima de 10 mW.

059 En l'alfabet fonètic internacional les lletres S i L es corresponen amb les paraules:
A.-Serra, Lemon.
B.-Serra, Lluna.
C.-Sol, Lima.
D.-Serra, Lima.

060 Els distintius de crida es podran reassignar:
A.-En cas de mort del titular, a familiars en primer grau.
B.-Només si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A Radio Clubs o a Associacions amb caràcter experimental.
D.-Per períodes, fins un màxim de 20 dies a l'any.

El Quim de la Boqueria
Coneix als nostres membres

Nombre: Club de Amigos de 27 MHz - 30 Charly Alpha
Indicativo: EA5RKJ, ECB03OUH
Sede: Alcoi (Alicante)
Contacto: 30ca@fediea.org
Teléfono: 615143352
asociación miembro de FEDI-EA Fundación: 1993
Cuota: 40 €/año

La foto d'arxiu

EA3CWZ
EA3CWZ, Joan Lluís, Tesorero y responsable del Seguro de Antenas de FEDI-EA.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2020 Federació Digital EA (FEDI-EA)