Federación Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
usa 2020-05-30 Estás en: Portada la Radioafición Examen Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

031 En comunicacions del servei d'aficionats, la paraula CID es lletreja:
A.-Charter, Índia, Delfo.
B.-Charlie, Índia, Delta.
C.-Charlie, Índia, Delfo.
D.-Charter, Inca, Delta.

032 Com a norma general, el guany del sistema radiant de les estacions desateses a les bandes de VHF i UHF no és superior a:
A.-6 dB.
B.-8 dB.
C.-10 dB.
D.-12 dB.

033 A qui se li pot autoritzar la instal·lació d'una estació automàtica desatesa?:
A.-A qualsevol persona titular d'una llicència d'estació.
B.-A qualsevol associació d'aficionat legalment reconeguda.
C.-A qualsevol persona titular d'una autorització de radioaficionat.
D.-Només pot instal·lar-la l'AER (Agència Estatal de Radiocomunicacions).

034 El senyal de seguretat en radiotelefonia es compon:
A.-De la paraula "Securité" repetida cinc vegades.
B.-De la paraula "Compte" repetida cinc vegades.
C.-De la paraula "Securité" repetida tres vegades.
D.-De la paraula "Compte" repetida tres vegades.

035 Els distintius de crida amb sufix de 2 lletres:
A.-Es reserven únicament per a estacions col·lectives.
B.-Meriten una taxa diferent de l'estipulada per a sufixos de 3 lletres.
C.-Poden ser assignats a qualsevol radioaficionat que compleixi determinades condicions.
D.-No poden ser reutilitzats.

036 La utilització de distintius temporals requereix la presentació d'una sol·licitud; assenyaleu la proposició errònia:
A.-Cal indicar-hi el nom i distintiu de crida de la persona sol·licitant.
B.-Ha d'anar adreçada a l'associació o ràdio club d'aficionats corresponent, que serà qui autoritzi.
C.-Cal indicar-hi el període d'utilització.
D.-Cal indicar-hi el distintiu de crida sol·licitat.

037 Els plans de banda de la IARU:
A.-Només tenen en compte les bandes inferiors a 1.000 MHz.
B.-Proporcionen informació sobre la manera recomanada d'utilització en cada banda de freqüències.
C.-Només detallen l'ús de les bandes superiors a 1.000 MHz.
D.-No tenen en compte l'atribució de bandes del Reglament de radiocomunicacions de la UIT.

038 Quin grup del codi Q indica "la seva freqüència varia"?:
A.-QRG.
B.-QRF.
C.-QTH.
D.-QRH.

039 El radioaficionat ha de tenir en compte que:
A.-No ha d'utilitzar el codi ICAO, atès que no està reconegut internacionalment.
B.-És molt convenient donar l'indicatiu per parts (preferiblement la part final).
C.-No és aconsellable inventar paraules per lletrejar el missatge.
D.-El codi RST s'utilitza per lletrejar el missatge.

040 Les estacions repetidores i radiobalises han de disposar d'un sistema d'alimentació ininterrompuda, perquè en cas de fallada en l'alimentació externa puguin continuar funcionant per un període mínim de:
A.-Sis hores.
B.-Set hores.
C.-Vuit hores.
D.-Nou hores.

041 Com a norma general, les instal·lacions en una estació de radioaficionat han de ser efectuades:
A.-Directament per la persona propietària de l'estació.
B.-Per personal funcionari tècnic de l'Administració competent.
C.-Exclusivament per personal tècnic d'una associació legalitzada de radioaficionats.
D.-Per un instal·lador de telecomunicacions inscrit en el Registre d'Empreses Instal·ladores de Telecomunicació.

042 Entre les abreviatures més usuals en les comunicacions de radioaficionats es troba RPT, que significa:
A.-Repeteixi.
B.-Tall de transmissió.
C.-Rebut.
D.-Transmissor.

043 Les ones mètriques es representen pel símbol:
A.-LF.
B.-UHF.
C.-EHF.
D.-VHF.

044 El distintiu de crida d'una autorització de radioaficionat està constituït per:
A.-Una seqüència numèrica de 6 caràcters.
B.-Un grup alfanumèric de 6 caràcters com a màxim.
C.-6 lletres atribuïdes a Espanya per la UIT.
D.-Les inicials i data de naixement de la persona titular.

045 La utilització d'una estació d'aficionat s'ha d'ajustar a una sèrie de normes, entre les quals hi ha una de les que s'esmenten a continuació; indiqueu-ne quina:
A.-Només la persona titular de l'estació pot fer-ne ús.
B.-Les transmissions entre estacions no s'han de codificar per ocultar-ne el significat.
C.-No hi ha limitacions de comunicació en les transmissions entre estacions.
D.-En general es permet que entre estacions es transmetin comunicacions en nom de terceres persones.

046 L'accés als repetidors analògics i digitals finals serà:
A.-Intermitent.
B.-Necessàriament lliure.
C.-Obligatori.
D.-Restringit, si l'estació estigués dotada de codi d'accés.

047 En quines bandes de freqüències es permet emetre si es disposa de la llicència CEPT:
A.-Només en la banda 1.240-1.300 MHz.
B.-Temporalment en la banda 10,00 a 10,5 GHz.
C.-En totes les bandes de freqüències atribuïdes al servei d'aficionats al país visitat.
D.-Exclusivament en les bandes atribuïdes al servei per satèl·lit.

048 Entre les diverses obligacions del gestor d'una estació desatesa NO es troba la de:
A.-Actualitzar periòdicament la informació existent.
B.-Procurar que el manteniment tècnic de l'estació en garanteixi el servei continu.
C.-Atorgar l'autorització i conformitat de l'inici del funcionament de l'estació.
D.-Verificar que el trànsit d'informació es faci d'acord amb el que preveu la normativa vigent sobre això.

049 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracció greu:
A.-L'ús, en condicions diferents de les autoritzades, de l'espectre radioelèctric que provoqui alteracions que impedeixin la correcta prestació d'altres serveis.
B.-La no-col·laboració amb la Inspecció de Telecomunicacions quan aquesta sigui requerida.
C.-L'establiment de comunicacions amb estacions no autoritzades.
D.-La intercepció, sense autorització, de telecomunicacions no destinades al públic en general.

050 Els distintius de crida es poden reassignar:
A.-En cas de mort de la persona titular, a familiars de primer grau.
B.-Només si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A ràdio clubs o a associacions amb caràcter experimental.
D.-Per períodes, fins a un màxim de 20 dies a l'any.

051 L'obtenció de l'autorització d'aficionat per part d'una persona estrangera resident a Espanya necessita:
A.-Que aquesta sigui titular d'un diploma d'operador expedit a Espanya, o d'un certificat HAREC expedit per qualsevol país que apliqui la Recomanació CEPT T/R 61-02.
B.-Que únicament hi hagi un acord o conveni de reciprocitat en la matèria amb el seu país d'origen.
C.-Que el país d'origen del radioaficionat apliqui la Recomanació T/R 5000.
D.-Que s'hagi examinat a Espanya exclusivament de la reglamentació nacional.

052 S'entén per "estació digital d'aficionat" l'estació:
A.-Dotada d'un conjunt de dispositius que permeten la realització d'emissions amb tècniques digitals.
B.-Destinada a ser utilitzada exclusivament en moviment.
C.-Fixa d'aficionat.
D.-Que té antena i font d'energia incorporada a l'equip.

053 El districte d'una estació d'aficionat ubicada a la província de Tarragona s'identifica per la xifra:
A.-6.
B.-5.
C.-4.
D.-3.

054 La Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'antenes, regula:
A.-L'obligació de comunicar la instal·lació d'una antena a la Direcció General de Telecomunicacions.
B.-El dret a instal·lar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instal·lar les antenes d'aficionat a l'exterior dels immobles.
D.-L'exempció de presentar la memòria descriptiva de la instal·lació.

055 És correcte afirmar que:
A.-Les transmissions entre estacions d'aficionats s'han de fer amb un llenguatge clar.
B.-Únicament pot utilitzar una estació d'aficionat la persona que n'és titular.
C.-En la transmissió entre estacions d'aficionat està permesa la transmissió d'un missatge, qualsevol que sigui la seva naturalesa, amb destinació a un tercer.
D.-Les transmissions entre estacions d'aficionat no s'han de limitar a missatges de naturalesa tècnica relatius a assaigs i a observacions de caràcter purament personal.

056 Per a la realització d'obres que afectin la instal·lació d'una antena autoritzada de radioaficionat, la comunitat de propietaris ha de:
A.-Indemnitzar prèviament el radioaficionat pels danys i perjudicis ocasionats.
B.-Sol·licitar autorització a l'Administració competent.
C.-Informar, amb una antelació mínima d'un mes, la persona titular de la llicència d'estació si fos necessari desmuntar l'antena i/o elements annexos.
D.-Sol·licitar permís a la persona titular de la llicència d'estació.

057 Els prefixos d'ús temporal ED, EE i EF:
A.-S'han de sol·licitar exclusivament a una associació de radioaficionats reconeguda.
B.-Mantenen sense variació la resta del distintiu assignat amb caràcter permanent al radioaficionat.
C.-Estan reservats només per als districtes 7, 8 i 9.
D.-S'assignen per a esdeveniments especials de rellevància internacional.

058 El certificat HAREC:
A.-Únicament és acceptat per França.
B.-Permet operar en freqüències diferents de les autoritzades.
C.-Mai no s'expedeix conjuntament amb el diploma d'operador.
D.-Permet obtenir autorització de radioaficionat a qualsevol país que apliqui la Recomanació CPT-TR-61-02.

059 Segons el Reglament de radiocomunicacions de la UIT:
A.-El servei d'aficionats per satèl·lit no és un servei de radiocomunicació.
B.-La banda 144,00-146,00 MHz no està atribuïda al servei d'aficionats.
C.-Les estacions d'aficionat mai no poden ser utilitzades per a la transmissió de comunicacions internacionals en nom de tercers.
D.-Una estació d'aficionat és una estació del servei d'aficionats.

060 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracció lleu:
A.-L'emissió de senyals d'identificació falsos o enganyosos.
B.-No facilitar les dades requerides per l'Administració o retardar-ne injustificadament l'aportació quan resulti exigible conforme al que preveu la normativa reguladora de les comunicacions electròniques.
C.-La instal·lació d'estacions radioelèctriques sense autorització, quan, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de les telecomunicacions, sigui necessària.
D.-No atendre el requeriment fet per l'autoritat competent per al cessament de les emissions radioelèctriques, en els supòsits de producció d'interferències.

Ubuntu
Conoce a nuestros miembros

Nombre: Asociación de Productores de Radio de Ourense
Indicativo: EA1RKP
Sede: Ourense
Contacto: ea1rkp@fediea.org
Teléfono: 988607752, 668893983
Fundación: 2002
asociación miembro de FEDI-EA Cuota: 20 €/año

La foto de archivo

CQ ENCE 2013
DG9KBE (centro) recibe, durante la feria HAM RADIO, su Certificado de Participación en el CQ ENCE 2013.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2020 Federación Digital EA (FEDI-EA)