Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-04-21 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 En comunicacions del servei d'aficionats, la paraula CID es lletreja:
A.-Charter, Índia, Delfo.
B.-Charlie, Índia, Delta.
C.-Charlie, Índia, Delfo.
D.-Charter, Inca, Delta.

032 Com a norma general, el guany del sistema radiant de les estacions desateses a les bandes de VHF i UHF no és superior a:
A.-6 dB.
B.-8 dB.
C.-10 dB.
D.-12 dB.

033 A qui se li pot autoritzar la instal·lació d'una estació automàtica desatesa?:
A.-A qualsevol persona titular d'una llicència d'estació.
B.-A qualsevol associació d'aficionat legalment reconeguda.
C.-A qualsevol persona titular d'una autorització de radioaficionat.
D.-Només pot instal·lar-la l'AER (Agència Estatal de Radiocomunicacions).

034 El senyal de seguretat en radiotelefonia es compon:
A.-De la paraula "Securité" repetida cinc vegades.
B.-De la paraula "Compte" repetida cinc vegades.
C.-De la paraula "Securité" repetida tres vegades.
D.-De la paraula "Compte" repetida tres vegades.

035 Els distintius de crida amb sufix de 2 lletres:
A.-Es reserven únicament per a estacions col·lectives.
B.-Meriten una taxa diferent de l'estipulada per a sufixos de 3 lletres.
C.-Poden ser assignats a qualsevol radioaficionat que compleixi determinades condicions.
D.-No poden ser reutilitzats.

036 La utilització de distintius temporals requereix la presentació d'una sol·licitud; assenyaleu la proposició errònia:
A.-Cal indicar-hi el nom i distintiu de crida de la persona sol·licitant.
B.-Ha d'anar adreçada a l'associació o ràdio club d'aficionats corresponent, que serà qui autoritzi.
C.-Cal indicar-hi el període d'utilització.
D.-Cal indicar-hi el distintiu de crida sol·licitat.

037 Els plans de banda de la IARU:
A.-Només tenen en compte les bandes inferiors a 1.000 MHz.
B.-Proporcionen informació sobre la manera recomanada d'utilització en cada banda de freqüències.
C.-Només detallen l'ús de les bandes superiors a 1.000 MHz.
D.-No tenen en compte l'atribució de bandes del Reglament de radiocomunicacions de la UIT.

038 Quin grup del codi Q indica "la seva freqüència varia"?:
A.-QRG.
B.-QRF.
C.-QTH.
D.-QRH.

039 El radioaficionat ha de tenir en compte que:
A.-No ha d'utilitzar el codi ICAO, atès que no està reconegut internacionalment.
B.-És molt convenient donar l'indicatiu per parts (preferiblement la part final).
C.-No és aconsellable inventar paraules per lletrejar el missatge.
D.-El codi RST s'utilitza per lletrejar el missatge.

040 Les estacions repetidores i radiobalises han de disposar d'un sistema d'alimentació ininterrompuda, perquè en cas de fallada en l'alimentació externa puguin continuar funcionant per un període mínim de:
A.-Sis hores.
B.-Set hores.
C.-Vuit hores.
D.-Nou hores.

041 Com a norma general, les instal·lacions en una estació de radioaficionat han de ser efectuades:
A.-Directament per la persona propietària de l'estació.
B.-Per personal funcionari tècnic de l'Administració competent.
C.-Exclusivament per personal tècnic d'una associació legalitzada de radioaficionats.
D.-Per un instal·lador de telecomunicacions inscrit en el Registre d'Empreses Instal·ladores de Telecomunicació.

042 Entre les abreviatures més usuals en les comunicacions de radioaficionats es troba RPT, que significa:
A.-Repeteixi.
B.-Tall de transmissió.
C.-Rebut.
D.-Transmissor.

043 Les ones mètriques es representen pel símbol:
A.-LF.
B.-UHF.
C.-EHF.
D.-VHF.

044 El distintiu de crida d'una autorització de radioaficionat està constituït per:
A.-Una seqüència numèrica de 6 caràcters.
B.-Un grup alfanumèric de 6 caràcters com a màxim.
C.-6 lletres atribuïdes a Espanya per la UIT.
D.-Les inicials i data de naixement de la persona titular.

045 La utilització d'una estació d'aficionat s'ha d'ajustar a una sèrie de normes, entre les quals hi ha una de les que s'esmenten a continuació; indiqueu-ne quina:
A.-Només la persona titular de l'estació pot fer-ne ús.
B.-Les transmissions entre estacions no s'han de codificar per ocultar-ne el significat.
C.-No hi ha limitacions de comunicació en les transmissions entre estacions.
D.-En general es permet que entre estacions es transmetin comunicacions en nom de terceres persones.

046 L'accés als repetidors analògics i digitals finals serà:
A.-Intermitent.
B.-Necessàriament lliure.
C.-Obligatori.
D.-Restringit, si l'estació estigués dotada de codi d'accés.

047 En quines bandes de freqüències es permet emetre si es disposa de la llicència CEPT:
A.-Només en la banda 1.240-1.300 MHz.
B.-Temporalment en la banda 10,00 a 10,5 GHz.
C.-En totes les bandes de freqüències atribuïdes al servei d'aficionats al país visitat.
D.-Exclusivament en les bandes atribuïdes al servei per satèl·lit.

048 Entre les diverses obligacions del gestor d'una estació desatesa NO es troba la de:
A.-Actualitzar periòdicament la informació existent.
B.-Procurar que el manteniment tècnic de l'estació en garanteixi el servei continu.
C.-Atorgar l'autorització i conformitat de l'inici del funcionament de l'estació.
D.-Verificar que el trànsit d'informació es faci d'acord amb el que preveu la normativa vigent sobre això.

049 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracció greu:
A.-L'ús, en condicions diferents de les autoritzades, de l'espectre radioelèctric que provoqui alteracions que impedeixin la correcta prestació d'altres serveis.
B.-La no-col·laboració amb la Inspecció de Telecomunicacions quan aquesta sigui requerida.
C.-L'establiment de comunicacions amb estacions no autoritzades.
D.-La intercepció, sense autorització, de telecomunicacions no destinades al públic en general.

050 Els distintius de crida es poden reassignar:
A.-En cas de mort de la persona titular, a familiars de primer grau.
B.-Només si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-A ràdio clubs o a associacions amb caràcter experimental.
D.-Per períodes, fins a un màxim de 20 dies a l'any.

051 L'obtenció de l'autorització d'aficionat per part d'una persona estrangera resident a Espanya necessita:
A.-Que aquesta sigui titular d'un diploma d'operador expedit a Espanya, o d'un certificat HAREC expedit per qualsevol país que apliqui la Recomanació CEPT T/R 61-02.
B.-Que únicament hi hagi un acord o conveni de reciprocitat en la matèria amb el seu país d'origen.
C.-Que el país d'origen del radioaficionat apliqui la Recomanació T/R 5000.
D.-Que s'hagi examinat a Espanya exclusivament de la reglamentació nacional.

052 S'entén per "estació digital d'aficionat" l'estació:
A.-Dotada d'un conjunt de dispositius que permeten la realització d'emissions amb tècniques digitals.
B.-Destinada a ser utilitzada exclusivament en moviment.
C.-Fixa d'aficionat.
D.-Que té antena i font d'energia incorporada a l'equip.

053 El districte d'una estació d'aficionat ubicada a la província de Tarragona s'identifica per la xifra:
A.-6.
B.-5.
C.-4.
D.-3.

054 La Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'antenes, regula:
A.-L'obligació de comunicar la instal·lació d'una antena a la Direcció General de Telecomunicacions.
B.-El dret a instal·lar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instal·lar les antenes d'aficionat a l'exterior dels immobles.
D.-L'exempció de presentar la memòria descriptiva de la instal·lació.

055 És correcte afirmar que:
A.-Les transmissions entre estacions d'aficionats s'han de fer amb un llenguatge clar.
B.-Únicament pot utilitzar una estació d'aficionat la persona que n'és titular.
C.-En la transmissió entre estacions d'aficionat està permesa la transmissió d'un missatge, qualsevol que sigui la seva naturalesa, amb destinació a un tercer.
D.-Les transmissions entre estacions d'aficionat no s'han de limitar a missatges de naturalesa tècnica relatius a assaigs i a observacions de caràcter purament personal.

056 Per a la realització d'obres que afectin la instal·lació d'una antena autoritzada de radioaficionat, la comunitat de propietaris ha de:
A.-Indemnitzar prèviament el radioaficionat pels danys i perjudicis ocasionats.
B.-Sol·licitar autorització a l'Administració competent.
C.-Informar, amb una antelació mínima d'un mes, la persona titular de la llicència d'estació si fos necessari desmuntar l'antena i/o elements annexos.
D.-Sol·licitar permís a la persona titular de la llicència d'estació.

057 Els prefixos d'ús temporal ED, EE i EF:
A.-S'han de sol·licitar exclusivament a una associació de radioaficionats reconeguda.
B.-Mantenen sense variació la resta del distintiu assignat amb caràcter permanent al radioaficionat.
C.-Estan reservats només per als districtes 7, 8 i 9.
D.-S'assignen per a esdeveniments especials de rellevància internacional.

058 El certificat HAREC:
A.-Únicament és acceptat per França.
B.-Permet operar en freqüències diferents de les autoritzades.
C.-Mai no s'expedeix conjuntament amb el diploma d'operador.
D.-Permet obtenir autorització de radioaficionat a qualsevol país que apliqui la Recomanació CPT-TR-61-02.

059 Segons el Reglament de radiocomunicacions de la UIT:
A.-El servei d'aficionats per satèl·lit no és un servei de radiocomunicació.
B.-La banda 144,00-146,00 MHz no està atribuïda al servei d'aficionats.
C.-Les estacions d'aficionat mai no poden ser utilitzades per a la transmissió de comunicacions internacionals en nom de tercers.
D.-Una estació d'aficionat és una estació del servei d'aficionats.

060 La Llei general de telecomunicacions tipifica com a infracció lleu:
A.-L'emissió de senyals d'identificació falsos o enganyosos.
B.-No facilitar les dades requerides per l'Administració o retardar-ne injustificadament l'aportació quan resulti exigible conforme al que preveu la normativa reguladora de les comunicacions electròniques.
C.-La instal·lació d'estacions radioelèctriques sense autorització, quan, d'acord amb el que disposa la normativa reguladora de les telecomunicacions, sigui necessària.
D.-No atendre el requeriment fet per l'autoritat competent per al cessament de les emissions radioelèctriques, en els supòsits de producció d'interferències.

EURAO
Coneix als nostres membres

Nombre: Comunicaciones Digitales de Galicia
Indicativos: EA1RCF, ED1YAA, ED1ZAC, ED1ZAJ, ED1ZAN
Sede: A Coruña
Contacto: ea1rcf@fediea.org
Fundación: 1993
Cuota: 24 €/año
asociación miembro de FEDI-EA Hitos: BBS de packet radio, nodos y Cluster.

La foto d'arxiu

Poblenou EA3CWZ
Jugando a ser Radioaficionados...


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)