EA Digital Federation

Test


español
català
euskara
galego
english
français
usa 2020-05-31 You are here: Home Amateur Radio Licence Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

001 Quina potència dissipa una resistència per la qual circula un corrent de 2 amperes i té 100 volts en borns?
A.-100 vats.
B.-50 vats.
C.-200 vats.
D.-25 vats.

002 Si connectem diverses resistències entre sí, que podem afirmar del cert?
A.-El valor de la connexió de totes elles en sèrie és menor que el valor d'una d'elles.
B.-El valor de la connexió de dues resistències en paral·lel dóna un valor resultant menor que qualsevol d'elles.
C.-Només es poden connectar en sèrie.
D.-Només es poden connectar en paral·lel.

003 Què és l'ample de banda ocupat per un senyal?
A.-El que conté el 99% de la seva potència entre les freqüències superior i inferior del senyal modulat.
B.-L'ample del canal utilitzat, sumats els dos adjacents.
C.-El nombre de quilohertzs necessaris per mantenir una bona comunicació.
D.-El nombre de quilohertzs de cada que cobreix l'equip.

004 Quina funció realitza un díode Zener?
A.-Amplifica els senyals.
B.-Limita el corrent en un circuit.
C.-Manté una tensió determinada entre les seves terminals.
D.-És un preamplificador de senyals de TV.

005 Què és compleix en un transformador amb relació 2:1?
A.-Un dels debanats té el doble nombre d'espires que l'altre.
B.-Amplifica amb un factor de quatre la tensió d'entrada
C.-Atenua en un factor de dos la potència d'entrada.
D.-Duplica la potència que se li lliura.

006 Què podem afirmar dels transistors MOSFET?
A.-Són elements passius.
B.-Sempre donen més potència que les vàlvules.
C.-Tenen una porta de control.
D.-Disposen d'un filament.

007 Quina importància té el factor de qualitat "Q" d'un circuit ressonant?
A.-Determina la qualitat dels components elèctrics involucrats.
B.-Determina l'estabilitat d'un circuit.
C.-Fixa la relació entre l'ample de banda d'entrada i sortida.
D.-Determina la capacitat de seleccionar una freqüència eliminant totes les altres.

008 Què pot proporcionar una bateria en que figuri la següent inscripció "DC 12 V 1500 mAh"?
A.-12 volts i 1.500 mil·liamperes durant una hora.
B.-1,5 volts i 12 amperes durant una hora.
C.-12 volts i 1500 amperes durant una hora.
D.-12 volts i 1500 mil·liamperes durant mitja hora.

009 De què depèn la capacitat d'un condensador?
A.-De la tensió en els seu extrems i del corrent que el travessa.
B.-De la mida de les seves plaques, a més del gruix i naturalesa del dielèctric.
C.-Només del material dielèctric dels conductors que formen les plaques.
D.-Només de la mida de les plaques.

010 Quina és la configuració correcta d'aquests dispositius?
A.-
B.-
C.-
D.-

011 Per a què pot utilitzar-se un circuit elèctric que consta d'una bobina, un condensador un díode i uns auriculars?
A.-Com a receptor d'AM a la freqüència de ressonància del circuit LC.
B.-Per a res, en no disposar d'alimentació elèctrica.
C.-Com a amplificador a la freqüència de ressonància del circuit LC.
D.-Com a oscil·lador a la freqüència de ressonància del circuit LC.

012 Quina funció té el Control Automàtic de Nivell conegut com ALC?
A.-Regula l'ample de banda del filtre del freqüència intermèdia.
B.-Ajusta el guany de radiofreqüència d'un receptor.
C.-Evita que se sobrecarregui i distorsioni l'amplificador final.
D.-Permet els modes digitals utilitzant el connector de micròfon de l'emissora.

013 Què significa el circuit CAG en un receptor?
A.-Control Automàtic de Guany.
B.-Centre Assignador de Gestió.
C.-Control Automàtic de Gàlib.
D.-Certificat d'Alta Garantia.

014 Quina funció realitza un díode situat entre l'amplificador de FI i l'amplificador de BF?
A.-Amplificador de tensió.
B.-Detector d'AM.
C.-Filtre passabanda.
D.-Rectificador d'ona completa.

015 Què es compleix en els harmònics produïts per circuits no lineals?
A.-Només són importants els harmònics de segon ordre.
B.-La freqüència de l'harmònic de segon ordre és el doble de la freqüència fonamental.
C.-Els de segon ordre i següents sempre són menyspreables.
D.-Els equips moderns no produeixen harmònics apreciables.

016 A què es diu Freqüència Intermèdia?
A.-A la freqüència emprada en els receptors de conversió directa.
B.-A la freqüència central entre la inferior i la superior de les sintonitzades.
C.-A la freqüència de treball de l'oscil·lador local.
D.-A una freqüència fixa a la què funcionen els amplificadors de RF en els receptors superheterodins.

017 Quines sigles corresponen a l'operació en CW?
A.-PNP.
B.-F3E.
C.-F1F.
D.-A1A.

018 Com s'expressa el guany d'una antena?
A.-En dBm .
B.-En dBW.
C.-En dBV.
D.-En dBi.

019 És cert que s'atenuen les ones electromagnètiques amb la distància?
A.-No, mai.
B.-De vegades.
C.-Sí, sempre.
D.-Només s'atenuen si hi ha pluja.

020 Què podem afirmar d'una antena dipol amb trampes?
A.-Només es pot utilitzar com a antena receptora
B.-Ressona a diverses bandes diferents.
C.-Incrementa l'amplada de banda del senyal radiat.
D.-Té diversos elements denominats paràsits.

021 Què és el "fading" o QSB?
A.-La fallada de l'alimentació del transmissor.
B.-L'esvaniment temporal d'un senyal electromagnètic.
C.-La capacitat del receptor per rebre senyals febles.
D.-La precisió en la sintonia d'una determinada estació.

022 En quina banda de freqüències predomina la manera de propagació per ona de superfície?
A.-VHF.
B.-UHF.
C.-MF.
D.-HF.

023 Quin element s'empra molt freqüentment per connectar un cable coaxial asimètric a un dipol simètric i evitar problemes de RF?
A.-Condensador variable.
B.-Filtre pas banda.
C.-Inductància variable.
D.-Balun.

024 El dipol plegat té una impedància en el centre diferent de la del simple dipol de mitja ona?
A.-Major.
B.-Menor.
C.-Igual.
D.-Nul·la.

025 Què s'entén per propagació radioelèctrica per ona terrestre o de superfície?
A.-Que ocupa qualsevol enllaç radioelèctric a excepció dels enllaços per satèl·lits.
B.-És la de l'ona que es propaga seguint la curvatura terrestre.
C.-És la que s'empra per a comunicacions marítimes.
D.-És l'única possible a les grans ciutats.

026 Què mesurem amb les unitats dBW?
A.-Resistència.
B.-Energia.
C.-Ample de banda.
D.-Potència.

027 Per a què s'utilitza un generador de senyal de radiofreqüència?
A.-Per a mesurar la tensió de radiofreqüència.
B.-Per mesurar el corrent de radiofreqüència.
C.-Per analitzar etapes de radiofreqüència.
D.-Per rebre en banda lateral única.

028 Com es mesuren la tensió i el corrent en borns d'una resistència?
A.-El voltímetre en paral·lel i l'amperímetre en sèrie.
B.-El voltímetre en sèrie i l'amperímetre en sèrie.
C.-El voltímetre en paral·lel i l'amperímetre en paral·lel.
D.-El voltímetre en sèrie i l'amperímetre en paral·lel.

029 Què es considera generalment emissions no desitjades?
A.-La freqüència imatge més els harmònics.
B.-El conjunt d'emissions no essencials i les emissions fora de banda.
C.-El nivell de camp mínim utilitzable.
D.-Les emissions paràsites.

030 En cas d'iniciar-se una tempesta es recomana:
A.-Encendre tots els equips i connectar les antenes.
B.-Apagar els equips i desconnectar el cable de l'antena.
C.-Obrir les finestres.
D.-Usar els equips sense connectar l'antena.

Liga CB
Members' corner

Nombre: Europa Radio Asociación España
Indicativo: EA5RCE
Sede: Gandía (Valencia)
Contacto: era_es@fediea.org
Teléfono: 684248043
Fundación: 2007
Cuota: 0 €/año
Hitos: asociación miembro de FEDI-EA Con­fe­ren­cias Echo­Link LK1, LK2 y LK3

La foto de archivo

EB7DKZ segundo en EANET'96
EB7DKZ recibe un equipo Icom del Presidente del Radio Club Sevilla, como tercer clasificado del Concurso EANET'96.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2020 EA Digital Federation (FEDI-EA)