Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-04-21 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 Què significa el codi QRT?
A.-La seva freqüència varia.
B.-Deixo de transmetre.
C.-Faci el favor de no interferir.
D.-Acuso recepció.

032 Per a què s'utilitza l'alfabet fonètic?
A.-Per lletrejar les paraules d'un missatge.
B.-Per informar sobre la banda de freqüències que s'està utilitzant.
C.-Per accedir a un repetidor.
D.-Per informar sobre la intensitat del senyal rebut.

033 Per a què serveix el codi RST?
A.-Per lletrejar un missatge.
B.-Per informar sobre la banda de freqüències que s'està utilitzant.
C.-Per accedir a un repetidor.
D.-Per informar sobre la intensitat i qualitat del senyal rebut.

034 Com es lletreja el número 7 en el codi Internacional de lletrejada?
A.-Sever.
B.-Sestao.
C.-Seven.
D.-Setè.

035 Com es denominaria el conjunt d'emissions no essencials i emissions fora de banda?
A.-Emissions catòdiques.
B.-Emissions paràsites.
C.-Emissions no desitjades.
D.-Emissions per derivació de freqüència.

036 Què ens indica el distintiu de crida ED3XYO?
A.-Pertany a una estació fixa de Catalunya.
B.-És una autorització de caràcter temporal.
C.-Correspon a una estació automàtica desatesa a Catalunya.
D.-No es pot adjudicar a cap estació col·lectiva.

037 Amb caràcter temporal, si s'utilitza una estació fixa d'aficionat en un emplaçament fora del districte de residència, quines condicions ha de complir?
A.-Mai no es podrà donar tal supòsit.
B.-Haurà de ser notificada a l'administració corresponent, almenys cinc dies abans del començament de les emissions.
C.-Es podrà autoritzar, però sempre amb l'adjudicació d'un distintiu de crida temporal.
D.-Es requereix que l'interessat sigui soci d'una associació col·lectiva de radioaficionats.

038 Quan s'autoritza la utilització de sufixos d'una lletra?
A.-En concursos internacionals d'alta competitivitat.
B.-Només per a radioaficionats que exclusivament practiquin contactes internacionals.
C.-En els concursos nacionals d'alta competitivitat.
D.-En esdeveniments especials de rellevància internacional.

039 Què han de complir els equips de radioaficionat de construcció pròpia?
A.-No hauran de ser presentats a l'administració competent.
B.-Només poden ser utilitzats per radioaficionats amb antiguitat mínima de tres anys.
C.-Es poden utilitzar sense efectuar cap tràmit a l'administració corresponent.
D.-Per ser utilitzats hauran de ser autoritzats per l'administració competent.

040 Quin número de districte ha de portar el distintiu de crida d'una estació de la província de Múrcia?
A.-7
B.-6
C.-5
D.-4

041 Què han de complir les emissions d'un radioaficionat?
A.-S'han de codificar per ocultar el seu contingut.
B.-No s'han d'utilitzar per a casos d'emergència o desastre.
C.-Poden ser utilitzats per comunicar amb radioaficionats de qualsevol país sense limitacions.
D.-Es limitaran a temes relacionats amb el servei d'aficionats i a observacions de caràcter personal.

042 Quina de les següents afirmacions és correcta en les comunicacions del Servei d'Aficionats?
A.-La revocació de l'autorització de radioaficionat portarà aparellada la cancel·lació de les llicències dels equips.
B.-Tot radioaficionat haurà d'esperar, com a mínim, cinc anys per poder sol·licitar la cancel·lació de la seva autorització.
C.-La normativa vigent en matèria de radioaficionats contempla un límit d'edat per poder ser titular d'una autorització de radioaficionat.
D.-El titular d'una llicència d'estació fixa d'aficionat sempre necessita autorització prèvia administrativa per utilitzar-la com a portable.

043 Com es defineix el distintiu de crida?
A.-És un conjunt de sons harmònics.
B.-És un document que certifica la capacitació per operar estacions.
C.-És un grup de caràcters que constitueix la identificació del radioaficionat.
D.-Com el guany isòtrop o absolut.

044 La utilització amb caràcter temporal d'estacions fixes, en emplaçaments diferents als autoritzats, no necessita notificació prèvia dins del mateix districte de residència del radioaficionat si la seva durada màxima és de:
A.-Tres dies naturals consecutius.
B.-Quatre dies naturals consecutius.
C.-Cinc dies naturals consecutius.
D.-Sis dies naturals consecutius.

045 Què es considera com a infracció molt greu en la Llei General de Telecomunicacions?
A.-La negativa o l'obstrucció a ser inspeccionat, i la no col·laboració amb la Inspecció de Telecomunicacions quan aquesta sigui requerida.
B.-No facilitar les dades requerides per l'Administració o retardar injustificadament la seva aportació quan resulti exigible conforme al previst per la normativa reguladora de les comunicacions electròniques.
C.-La instal·lació d'estacions radioelèctriques sense autorització, quan, d'acord amb el què disposa la normativa reguladora de les telecomunicacions, sigui necessària.
D.-No atendre el requeriment fet per l'autoritat competent per a la cessació de les emissions radioelèctriques, en els supòsits de producció d'interferències.

046 Què passa si canviem de domicili?
A.-S'haurà de canviar sempre la xifra del distintiu de crida.
B.-S'haurà de canviar sempre el sufix dels distintiu de crida.
C.-Pot ser necessari canviar la xifra del distintiu i el sufix del distintiu de crida.
D.-S'haurà de canviar sempre el prefix del distintiu de crida.

047 Els distintius de crida amb sufixos de dues lletres (marqui l'opció falsa):
A.-Podran ser assignats a qualsevol radioaficionat que compleixi amb unes determinades condicions.
B.-S'assignaran en funció de les disponibilitats existents.
C.-És reserven únicament per a estacions col·lectives.
D.-Una de les condicions per a la seva adjudicació és que el radioaficionat no hagi estat sotmès a expedient sancionador en els últims cinc anys.

048 Les estacions d'aficionat s'identificaran mitjançant el seu distintiu de crida almenys al començament i al final de cada emissió. Pot veure's modificada aquesta obligació en algun cas?
A.-Si es realitza a partir de les 22 hores.
B.-Si la transmissió és massa llarga.
C.-Si es realitza per emetre propaganda, qualsevol que sigui la naturalesa d'aquesta.
D.-Si s'està en contacte amb un corresponsal estranger.

049 L'operador responsable d'una estació repetidora desatesa no ha de:
A.-Actualitzar periòdicament la informació existent.
B.-Procurar que el manteniment tècnic de l'estació garanteixi el servei continu de la mateixa.
C.-Atorgar l'autorització i conformitat a cada funcionament de l'estació.
D.-Verificar que el tràfic d'informació es realitzi conforme al previst per la normativa vigent sobre això.

050 Quina és la forma correcta de constituir un distintiu de crida?
A.-Districte, Sufix, Prefix.
B.-Districte, Prefix, Sufix.
C.-Prefix, Sufix, Districte.
D.-Prefix, Districte, Sufix.

051 Si un indicatiu comença amb el prefix EA seguit d'un determinat número (de l'1 al 9) i més de tres caràcters distintius a continuació, què representa?
A.-No faci cas, ja que es tracta d'una crida d'una estació no autoritzada.
B.-Haurà de corregir el que emet, ja que no sap el que fa.
C.-Es tracta d'un radioaficionat sense indicatiu en proves.
D.-Es tracta d'un titular de llicència CEPT estranger que està emetent a Espanya.

052 Quina de les següents províncies espanyoles es troba adscrita al districte 5?
A.-Almeria.
B.-Albacete.
C.-Àlaba.
D.-Àvila.

053 Què ens permet la reglamentació vigent?
A.-Ser titular d'una autorització administrativa de radioaficionat sense haver obtingut el Diploma d'operador ni el certificat HAREC.
B.-Ser titular d'una llicència d'estació sense disposar d'autorització administrativa de radioaficionat.
C.-Disposar de distintiu de crida sense tenir una llicència d'estació.
D.-Disposar de fins un màxim de cinc distintius de crida.

054 Què s'ha de fer per instal·lar una antena en un edifici en règim de propietat horitzontal?
A.-Es necessita autorització expressa de la comunitat de propietaris.
B.-Es comunicarà a l'Administració l'adreça del president de la comunitat de propietaris.
C.-No es necessita contractar una assegurança per garantir possibles responsabilitats.
D.-No serà necessari calcular la resistència mecànica de l'antena.

055 És obligatori que l'administració competent informi el president de la comunitat de propietaris?
A.-Si es pretén canviar les antenes.
B.-Si es pretén instal·lar les antenes a les zones comunes de l'immoble.
C.-Si es rep l'autorització de telecomunicacions.
D.-Si es realitzen obres per part de la comunitat.

056 Quina de les següents afirmacions és correcta?
A.-L'autorització especial de l'ús de l'espectre radioelèctric per radioaficionats serà nominativa, personal i intransferible.
B.-Una autorització de radioaficionat no té per què portar associat un distintiu de crida.
C.-No es necessita una autorització administrativa per a la utilització d'un distintiu de crida.
D.-Una estació portable d'aficionat és alhora estació mòbil.

057 Quina de les següents condicions compleix l'autorització administrativa de l'ús de l'espectre radioelèctric per aficionats?
A.-És gratuïta.
B.-El seu període màxim de validesa és de quatre anys.
C.-Quan es concedeix, alhora s'atorgarà simultàniament el distintiu de crida.
D.-No s'exigeixen requisits previs per sol·licitar-la.

058 Què estableix la Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'Antenes?
A.-L'obligació de comunicar la instal·lació d'una antena a l'administració competent.
B.-El dret a instal·lar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instal·lar les antenes d'aficionat en l'exterior dels immobles.
D.-L'exempció de presentar memòria descriptiva de la instal·lació.

059 Què significa que una estació DX treballa a "Split"?
A.-Que està operant en país llunyà i de categoria especial.
B.-Que utilitza una modalitat digital moderna anomenada "Split".
C.-Que emet a doble banda lateral única.
D.-Que emet en una freqüència, però que rep en una altra diferent.

060 Què és "locator"?
A.-Una forma molt ràpida d'indicar la ubicació d'una estació.
B.-Una propagació que et permet escoltar el teu propi eco.
C.-Un radiogoniòmetre.
D.-La forma d'indicar l'altura de la teva antena.

EA1RCF banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Club de Amigos de 27 MHz - 30 Charly Alpha
Indicativo: EA5RKJ, ECB03OUH
Sede: Alcoi (Alicante)
Contacto: 30ca@fediea.org
Teléfono: 615143352
asociación miembro de FEDI-EA Fundación: 1993
Cuota: 40 €/año

La foto d'arxiu

Entrega de su caricatura a EA3OG
Entrega a EA3OG de la caricatura que ilustró la portada del DIGICLUB nº 3.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)